Entregas
Rua das Laranjeiras, 347 / 304 – Laranjeiras
Tel.: 3826 8129 

Mais Velozes (Motoboys)
Praia de Botafogo, 460 / 839 – Botafogo
Tel.: 3068 1530 / 3268 9025